Higėja tinklalapyje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai yra perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios higėja tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Taip pat pasitelkiant slapukus automatiniu būdu yra fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę pagerinti mūsų teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.


Atsakomybės ribojimas

Informacija, esanti interneto puslapyje www.higeja.lt yra skirta tik bendriems tikslams.

Padarydama puslapio turinį Jums prieinamą, reikšdama jame nuomonę, taip pat sudarydama galimybę parsisiųsti bet kokią medžiagą ir dokumentus, higeja.lt dalinasi savo nuomone ir praktika dėl 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymo ir veiksmų, kurių reikalinga imtis, užtikrinant saugų asmens duomenų tvarkymą pagal šį teisės aktą.


Tačiau:

1. Negali būti suprantama ar numanoma, taip pat jokia garantija nėra duodama ar gali būti numanoma, kad pateikta medžiaga visiškai atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, nei kad pateikta ar parsisiuntimui skirta medžiaga yra visiškai tinkama bet kokiam konkrečiam tikslui ar naudojimui bet kuriam naudotojui – duomenų subjektui ir/ arba duomenų valdytojui ir/ arba duomenų tvarkytojui - bet kokiomis specifinėmis sąlygomis. 

2. AB „Higėja“ ir jos darbuotojai neprisiima jokios atsakomybės už tai, kaip Jūs naudosite jų teikiamus patarimus ar informaciją, už savo išreikštas nuomones, teikiamą medžiagą ir dokumentus. Nuo to momento, kai parsisiunčiate dokumentus, prisiimate visa atsakomybę už jų panaudojimą.


3. AB „Higėja“ jokiu atveju neprisiima atsakomybės už bet kokius specialius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius nuostolius ar žalą dėl veiksmų ar sutarties nevykdymo, aplaidumo ar kito delikto, kylančius iš ar susijusius su interneto puslapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu; taip pat AB „Higėja“ negali būti laikoma atsakinga už Jūsų verslo nuostolius ir/ arba pelną, nes visa Jums prieinama medžiaga turi būti pritaikoma būtent Jūsų verslui ir problemoms bei/ arba rizikoms, su kuriomis Jūs susiduriate tvarkydami asmens duomenis.

AB „Higėja“ išlaiko teisę bet kuriuo metu ir be interneto puslapio vartotojų įspėjimo keisti interneto puslapio turinį, Jums prieinamą medžiagą, dokumentus ir nuomones.

AB „Higėja“ yra kvalifikuota ir pasiruošusi pagal savo galimybes padėti Jums suprasti, kaip pritaikoma šiame interneto puslapyje Jūsų gauta/ parsisiųsta medžiaga, kai tokia pagalba yra reikalinga instaliuojant ir/arba paleidžiant veikti AB „Higėja“ parduodamą licencijuojamą programinę įrangą. Tačiau norėdami gauti profesionalų ir labiausiai Jūsų verslo poreikius atitinkantį patarimą dėl atitikimo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams, Jūs turėtumėte kreiptis išsamios konsultacijos į duomenų apsaugos pareigūną ir/ arba teisininkus.

+ susijusios nuorodos atsakomybės ribojimas

+ išorinės nuorodos atsakomybės ribojimas


Bendrosios nuostatos

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta.

Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis HIGĖJA parduotuvėje užsakymo patvirtinimo momentu. Pirkėjui patvirtinus ir apmokėjus užsakymą Prekių kaina keistis negali, išskyrus atvejus, jei Prekės kaina pasikeitė, dėl informacinių sistemų techninės klaidos, trečiųjų asmenų įtakos Parduotuvės veikimui ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 5 (penkias) dienas. Atšaukus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.


Asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. Laišką [email protected] arba paskambindamas telefonu  +370-686-85425. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas). Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje www.higeja.lt, teisę į privatumą.

Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.


Taisyklių keitimas

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.higeja.lt interneto parduotuvėje. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.higeja.lt  Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.


Meniu

Palyginti 0