2024.02.26

Valdybos ataskaita apie AB "Higėja" akcijų išpirkimą

Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į tai, kad:

- Bendrovės įstatinis kapitalas yra 86 911,35 EUR (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai vienuolika eurų, trisdešimt penki euro centai), kuris padalintas į 1 738 227 (vieną milijoną septynis šimtus trisdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus dvidešimt septynis) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 0,05 EUR (penkių euro centų) nominalios vertės akcijų, suteikiančių tiek pat balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;

- Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 461 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad: „Bendrovės akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijęs ne mažiau kaip 95 procentus balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių bendrovės akcijų, turi teisę reikalauti, kad visi kiti tos bendrovės akcininkai privalomai parduotų sau nuosavybės teise priklausančias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas (išpirkimo teisė), laikantis šiame straipsnyje nustatytos akcijų išpirkimo tvarkos“.

- Bendrovės akcininkas UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, buveinė registruota adresu Draugystės g. 15A, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Akcijas išperkantis akcininkas), kuriam nuosavybės teise priklauso 1 660 511 (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai vienuolika) vnt. Bendrovės akcijų, suteikiančių 1 660 511 (vieną milijoną šešis šimtus šešiasdešimt tūkstančių penkis šimtus vienuolika) balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (t. y. ~95,53 proc. visų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime), nusprendė pasinaudoti ABĮ 461 straipsnio 1 dalyje jam suteikta teise išpirkti kitiems Bendrovės akcininkams priklausančias Bendrovės akcijas ir pareikalavo, jog visi kiti Bendrovės akcininkai privalomai parduotų jiems nuosavybės teise priklausančias Bendrovės akcijas;

- ABĮ 461 straipsnio 12 dalyje numatyta, kad: „Bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie akcijų išpirkimą gavimo dienos turi parengti ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama motyvuota bendrovės valdybos (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo) nuomonė dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio bendrovei. Ataskaita iki bendrovės akcijų išpirkimo dienos skelbiama bendrovės interneto svetainėje, o jeigu bendrovė jos neturi, suinteresuotiems asmenims turi būti sudaroma galimybė susipažinti su ataskaita bendrovės buveinėje“;

susipažinusi su Akcijas išperkančio akcininko pranešimu apie Bendrovės akcijų išpirkimą, įskaitant Bendrovės akcijų išpirkimo kaina, tvarka ir kitomis sąlygomis, nepraleisdama ABĮ 461 straipsnio 12 dalyje nustatyto termino teikia šią savo nuomonę:

1. Bendrovės akcijų išpirkimo kaina nustatyta remiantis Uždarosios akcinės bendrovės „Latmas“, juridinio asmens kodas 159757916, 2024 m. sausio 26 d. verslo vertinimo ataskaita Nr. 01-24-008 ir yra 1,31801 EUR už kiekvieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją.

2. Uždarosios akcinės bendrovės „Latmas“ 2024 m. sausio 26 d. verslo vertinimo ataskaitoje Nr. 01- 24-008 nurodyta, kad Bendrovės akcijų vertė yra nustatyta 2023 m. lapkričio 15 d., todėl, manytina, yra aktuali.

3. Remiantis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamais duomenimis Uždaroji akcinė bendrovė „Latmas“, juridinio asmens kodas 159757916, nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. yra įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą (https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos- 2/2 sritys/vertinimas-1/vertintojai-ir-vertinimo-imones/isores-vertintoju-sarasas/). Aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti vertintojo nešališkumu, kompetencija bei atlikto vertinimo/išvadų teisėtumu bei pagrįstumu, nėra žinoma.

4. Apie Bendrovės akcijų išpirkimą, kaip numatyta ABĮ 461 straipsnio 9 dalyje, 2024 m. vasario 13 d. buvo paskelbta viešai Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje – VĮ Registrų centro 2024 m. vasario 13 d. Informaciniame leidinyje Nr. 2024-044, pranešimo Nr. 6337166, leidinio nuoroda: https://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=277066.

5. Pagal ABĮ 461 straipsnio 7 dalies 6 punktą akcininkams, kurių akcijos išperkamos, turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 6 savaičių terminas, per kurį bendrovės akcininkai turi parduoti sau nuosavybės teise priklausančias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas arba kreiptis į teismą dėl akcijos išpirkimo kainos atitikties teisingumo reikalavimams. Bendrovės akcininkams nustatytas terminas – iki 2024 m. balandžio 5 d. (imtinai), todėl atitinka ABĮ 461 straipsnyje numatytus reikalavimus.

6. Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytojas – Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, juridinio asmens kodas 112025254, registruotos buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai.

7. Pasirašyti Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma galimybė bet kuriame AB Šiaulių banko padalinyje. Pasirašyti Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis taip pat sudaroma galimybė ir elektroniniu būdu.

8. Bendrovės akcininkams yra pateikta informacija kur kreiptis dėl susipažinimo su Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektu, kita informacija/dokumentais bei dėl visų kitų su Bendrovės akcijų išpirkimu susijusių klausimų.

9. Įvertinus tai, kas aukščiau nurodyta, bei visą kitą Akcijas išperkančio akcininko pranešime apie Bendrovės akcijų išpirkimą nurodytą informaciją, laikytina, jog Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus.

10. Akcijas išperkantis akcininkas nuosavybės teise valdo ~95,53 proc. visų balsavimo teisę suteikiančių Bendrovės akcijų. Likę ~4,47 proc. Bendrovės akcijų priklauso smulkiesiems akcininkams. Akcijas išperkančio akcininko turimas akcijų kiekis leidžia pastarajam priimti visus Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus sprendimus, nepriklausomai nuo to, kaip balsuoja kiti akcininkai. Dėl akcijų išpirkimo Bendrovės veikla bei jos valdymas nebus trikdomas ar kitaip apsunkintas, priešingai, sprendimų priėmimo procesas taps spartesniu ir operatyvesniu.

11. Todėl laikytina, jog Bendrovės akcijų išpirkimas neturės neigiamo poveikio Bendrovei.

Pilną ataskaitą rasite čia

2023.07.20

EU

Saulės elektrinės pagamintos energijos panaudojimas chemijos gaminių

gamyboje

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai jų įsigijimo būdai nyksta, o kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Siekdama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą, Akcinė bendrovė „Higėja“ nusprendė teikti paraišką pagal pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą prašydama kofinansavimo investicijoms į 120 kW saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius ir taip pagerinti aplinkinių gyventojų gyvenamąją aplinką. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Projekto pavadinimas: Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas AB „Higėja“ elektros gamybai. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojas: akcinė bendrovė „Higėja“.

Projekto tikslas: energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos: akcinė bendrovė „Higėja“ įdiegs energijos efektyvumo priemones ir sieks, kad visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 108 MWh/per metus.

Projekto vertė:  132.000,00 EUR.

Skirta parama:    68.880,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023 metų liepos mėn. 20 d.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025 metų liepos mėn. 31 d.

Projektas įgyvendinamas be partnerių.

2022.10.07

HIGĖJA džiaugiasi, kad MILTELIAI NUOVIROMS ŠALINTI 100G NAUJOJE PAKUOTĖJE tapo parodos "RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ 2022" aukso laimėtoju.

312657021_640569267712484_16932933183203

2022.10.05

SVARBU:
Rūgštinis sanitarinis valiklis, 1 l, baltos spalvos plastikiniame butelyje su #mėlynu dangteliu (senoji pakuotė) yra uždrausta teikti į Lietuvos rinką. https://bit.ly/3Vj0OAN
Mūsų svetainėje galite įsigyti šį gaminį atnaujintoje, visus reikalavimus atitinkančioje pakuotėje (baltos spalvos plastikiniame butelyje su #raudonu dangteliu).
kkk

2022.07.20

Informuojame, kad  nuo šiol produktas MILTELIAI NUOVIROMS ŠALINTI 100G pakuojamas į naujas, dar patogesnes užspaudžiamas pakuotes (Zip-Lock), tad yra uždaroma vienu paspaudimu bei lengvai atsegama.

Kuriant naują dizainą didžiausią dėmesį skyrėme vartotojo poreikiams.  Pakuotė deramai reprezentuoją produktą, yra patogi ir funkcionali. Klientas gali būti ramus, kad gaminys išlaikys savo prekinę išvaizdą, kokybę ir bus saugiai sandėliuojamas ar transportuojamas. Pasirinkta pakuotė garantuoja visapusišką produkto apsaugą nuo aplinkos poveikio, tokio kaip drėgmė.

Keičiama ir antrinė pakuotė – tvirta gofro kartono dėžutė, kurioje produktas bus sudėtas viena eile. Nuplėšus pakuotės viršų,  bus galima iš karto dėtį į lentynas su minėta dėžute.  Vienetų skaičių antrinėje pakuotėje keičiame į 10 vnt. (šiuo metu fasuojame ir jums tiekiame po 14 popierinių dėžučių aptrauktų plastikine  plėvele).

Naujosios pakuotės dizainas išsiskiria ne tik patogumu, bet ir išvaizda, o produktą rasti lentynoje bus tikrai paprasta.

nuoviros .jpg

2022.02.02

Apie mus kalba:

KOKIA POPULIARIAUSIA HIGIENOS PRIEMONĖ ŠIANDIEN?

es-fondai.svg

2021.01.13

30 metų laisvės!

NEUŽMIRŠTAME. ESAME DĖKINGI! 

2020.10.09

HIGĖJA parodoje "RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ 2020" pristatė atnaujintą dezinfekcijos asortimentą.

2020.09.21

HIGĖJA neabejinga. Aplankėme keletą gyvūnų globos prieglaudų ir paaukojome taip reikalingų švaros priemonių. Esame laimingi, kad bent maža dalimi palengvinome beglobių gyvūnų būtį.

2019.10.11

HIGĖJA didžiuojasi, kad VALIS Virtuvės valiklis tapo parodos "RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ 2019" aukso laimėtoju.

https://www.higeja.lt/virtuves-valymo-priemones/87-virtuves-valiklis-valis-750ml-4770539341757.html

IMG_1181.jpg

2018.09.28

HIGĖJA didžiuojasi, kad net 3 produktai tapo parodos "RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ 2018" aukso laimėtojais.  

43012837_704121199944909_16380035463328543052390_482407802242530_861038909886929

2018.06.05

HIGEJA džiaugiasi prisidėjusi prie Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro organizuotos sporto šventės.Gera daryti gera!

Šventės akimirkos: https://www.facebook.com/pg/Kauno-ne%C4%AFgaliojo-jaunimo-u%C5%BEimtumo-centras-1576424149295575/photos/?tab=album&album_id=2088857678052217

http://www.nju.lt/lt/apie-mus/partneriai-ir-remejai

34712637_1862904827092859_10046344301127

2018.05.17

Daugiau:

http://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?liste=international&recherche_produit=&id=1409&recherche_categorie=0&recherche_statut=1,0,0,0,0

pagrindinio%20judancio%20banerio1.jpg

2018.04.05

Akimirkos iš parodos „Namų pasaulis 2018“.

LOGOTIPAS

Nuo įkūrimo 1953 metais AB HIGĖJA verslas sparčiai išaugo ir pribrendo pokyčiams. Kruopščiai įvertinome įmonės logotipą ir nusprendėme jį padaryti modernesniu. Norėdami sukurti unikalų bei profesionalumą pabrėžiantį ženklą, jo kūryboje nenaudojome standartinų šriftų ar spalvų. 

Naujasis logotipas – tai HIGĖJA augimo simbolis.

2017.10.24

Produktas VALIS Vonios kambario valiklis buvo įvertintas aukso medaliu parodoje "RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ 2017".

IMG_1989.JPG

2016.10.12

Akimirkos iš parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2016“.

Spalio 7–9 dienomis „Žalgirio“ arenoje vyko 8–oji Lietuvoje gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2016“, kuri jau tapo tradicine Lietuvos gamintojų susitikimo su esamais ir potencialiais klientais vieta. Šiais metais parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“ savo naujausią produkciją Lietuvos ir užsienio lankytojams pristatė net 220 gamintojų. Išaugus dar didesniam dalyvių skaičiui, išsiplėtė vidaus ekspozicija. Parodoje apsilankė 31740 tūkst. lankytojų.

IMG_0510.JPGIMG_0495.JPG

2016.08.09

Akimirkos iš parodos Vokietijoje "Texcare Messe Frankfurt 2016"

DSC07597-600x300.jpgDSC07641-2-600x300.jpg

DSC07693-1-600x300.jpgDSC07770-1-600x300.jpg

2016.08.09

Patvirtinimas dėl pagalbinių medžiagų naudojimo Ekologiniuose ūkiuose.

Atsisiųsti

2015.05.26

Akirmirkos iš parodos "Namų pasaulis 2015" – specializuotos statybos, interjero, apdailos medžiagų bei baldų parodos.

sandra.jpg

2015.05.26

Akimirkos iš parodos Lenkijoje "ISSA/INTERCLEAN Central & Eastern Europe 2015"

ISSA/INTERCLEAN EEB siekiama supažindinti su ateities valiklių sudėtimi, naujomis technologijomis ir inovacijomis.

2015-04-22-10-48-04-600x300.jpg2015-04-23-16-20-37-600x300.jpgDSC_0287-600x300.jpg

2015.05.26

HIGĖJA AB įgyvendino ES remiamą eksporto plėtros projektą.

2015 m. balandžio 26 d. AB „Higėja“ baigė įgyvendinti projektą pavadinimu AB „Higėja“ žinomumo ir konkurencingumo didinimas ir eksporto plėtra užsienio rinkose, iš dalies finansuotą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės“. Bendrovė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki 12.277,46 EUR nuosavų lėšų, o paramos suma turėjo siekti 18.416,18 EUR. Bendra 9 mėn. trukmės projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra sudarė 30.693,64 EUR.Projekto įgyvendinimo metu įmonė dalyvavo tarptautinėse parodose. Iš viso projekto dėka 2014– 2015 metais buvo dalyvauta 3 parodose: Latvijoje, Rusijoje ir Lenkijoje.Šiose parodose AB „Higėja“ pristatė savo produkciją, išplatino projekto metu parengtą  rinkodaros medžiagos komplektą ir reprezentacinę medžiagą, kurių dėka buvo plačiau skleidžiama informacija apie įmonės produkciją ir ieškoma potencialių klientų bei tarptautinėse rinkose didintas įmonės žinomumas. Bendrovės vadovo Manto Dyburio nuomone, Europos Sąjungos paramos dėka įgyvendintas projektas atvers naujas galimybes įgyti didesnį konkurencinį pranašumą vykdant tolimesnę sėkmingą verslo plėtrą tarptautinėse rinkose.

2014.10.13

Akimirkos iš parodos "Rinkis prekę lietuvišką 2014", kurioje mūsų gaminys Balis Dėmių valiklis laimėjo aukso medalį.

10001575_578636418930941_10115247201276920131107_110238-600x300.jpg

2014.10.13

Akirmirkos iš parodos "АГРОПРОДМАШ 2014".

Paroda atspindi pagrindines tendencijas pasaulio žemės ūkio pramonėje. Ši paroda pirmauja savo dydžiu ir komercine veikla. Suburia į vieną parodą ekspozicijas, susijusias su visais maisto perdirbimo sektoriais. 
Pasaulio maisto pramonės lyderiai ir pirmaujančios Rusijos bendrovės renkasi šią parodą pristatyti savo produktus ir pokyčius, kurie prisideda prie efektyvaus maisto pramonės bendrovių veikimo.

20141006_093422-600x300.jpg20141007_112345-600x300.jpg

20141007_112351-600x300.jpg

2014.10.13

Akmirkos iš parodos "RIGA FOOD 2014", didžiausios maisto pramonės mugės Baltijos šalyse, kurioje pristatomos maisto pramonės plėtros tendencijos ir naujovės. Dalyvauja rimtos ir patikimos įmonės. „Riga Food“ kviečia specialistus pasisemti idėjų, žinių ir informacijos, kurios leistų ir toliau plėsti profesionalų verslą.

2014.05.15

Akimirkos iš studentų mokslinių draugijų (SMD) veiklos mugės visuomenei.


Meniu

Palyginti 0