Super Oxy 314, 24kg

G24031402

Naujiena

Koncentruota rūgštinė priemonė paviršiams ir patalpoms dezinfekuoti. Peracto rūgšties pagrindu.Biocidas.

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu [email protected]

Smulkiau

Prekinis ženklas: HIGEJA PROFESSIONAL

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

 • Veterinarinės higienos ir maisto dezinfekantas (3 ir 4 tipo biocidas).
 • Tik profesionaliems vartotojams.
 • Gyvulių auginimo ir laikymo vietoms, paukščių narvams, avalynei specialiose voniose, įrengimams bei transportavimo priemonėms dezinfekuoti; maisto pramonės įmonėse, maisto transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai, talpykloms, naudojimo priemonėms, vamzdynams, buteliams, butelių plovimo įrengimams gėrimų gamybos įmonėse bei paviršiams dezinfekuoti.
 • Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.
 • Baktericidiškai veikia virusus ir bakterijas.
 • Tinka naudoti minkštame ir kietame vandenyje.
 • Tinkamas naudoti alaus, pieno, mėsos, gaiviųjų gėrimų ir kitose maisto perdirbimo
  įmonėse.
 • Dezinfekcijai gali būti naudojamas pamerkimo, cirkuliacinis bei purškimo metodai, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginius ir rūko generatorius.
 • Priemonę galima dozuoti automatine dozavimo sistema arba rankiniu dozatoriumi.
 • Neputoja ir lengvai nuplaunama priemonė
 • Produktas efektyvus prieš visus mikroorganizmų tipus: virusus, grybelius, bakterijas,sporas, mieles.
 • Lengvai skyla, nedidelis poveikis aplinkai.

NAUDOJIMAS

Pasiūlymus dėl naudojimo būdų ir technologijų teikia mūsų konsultantai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga.
Gali ėsdinti metalus. Kenksminga prarijus. Kenksminga įkvėpus. Smarkiai nudegina odą
ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti
laisvai kvėpuoti.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ
arba kreiptis į gydytoją.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikti vėsioje vietoje.
Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biuras, tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378. www.tox.lt

SUDĖTIS

Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo
pakuotėje, ne žemesnėje kaip -10 °C ir ne aukštesnėje +20 °C temperatūroje. Saugoti nuo saulės
spindulių.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 24l

Parašyti atsiliepimą

Super Oxy 314, 24kg

Koncentruota rūgštinė priemonė paviršiams ir patalpoms dezinfekuoti. Peracto rūgšties pagrindu.Biocidas.

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu [email protected]

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Priedai

14 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0